POLITYKA PRYWATNOŚCI

Adres naszej strony internetowej to: https://www.cerkall.pl/new.


W poniższym dokumencie zawarte są zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.cerkall.pl. Jeśli mają Państwo wątpliwości związane z poniższą polityką prywatności, prosimy o kontakt.


I. Administrator danych

Administratorem danych, zajmującym się przetwarzaniem wszystkich danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem niniejszej strony pod adresem www.cerkall.pl jest Cerkall Agata Siutowicz z siedzibą: Plac 500-lecia 14, 95-030 Rzgów, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca NIP: 7291114768, REGON: 473279145, mail: cerkall@cerkall.pl.

II Jakie dane osobiste są zbierane i dlaczego

 1. Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty, np. adres IP użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. (dane logowania). Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na stronie internetowej. Przetwarzane są one jednak wyłącznie w celach administrowania stroną i zapewnienia sprawnej obsługi hostingowej oraz nie są kojarzone z danymi poszczególnych użytkowników. Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych użytkownika jest wyrażenie przez niego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Zgoda jest wyrażana poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza kontaktowego. Dane podane w formularzu przetwarzane są dla celów określonych w danym formularzu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują użytkownikowi następujące prawa:
 • Prawo dostępu do danych osobowych i do uzyskania od nas informacji o ich przetwarzaniu, jak również prawo do uzyskania dostępu do tych danych osobowych, kopii danych, a także informacji, o których szczegółowo traktuje art. 15 ust. 1 RODO.
 • Prawo do sprostowania danych osobowych: sprostowania danych nieprawidłowych albo uzupełnienia niekompletnych.
 • Prawo do usunięcia niezwłocznego danych osobowych pod warunkiem spełniania przynajmniej jednej z przesłanek:
  – dane osobowe użytkownika nie są już niezbędne do realizacji celów dla których zostały zebrane lub są przetwarzane,
  – użytkownik wyraził sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, a my nie mamy uzasadnionych prawnie, nadrzędnych podstaw ich przetwarzania,
  – użytkownik cofnął zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

4. Użytkownik ma prawo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie jego danych osobowych w następujących przypadkach:

 • jeśli kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych, które przetwarzamy,
 • jeśli nie potrzebujemy już jego danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony jego roszczeń,
 • jeśli użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania przez nas swoich danych osobowych.

5. Prawo do przeniesienia danych. Użytkownik ma prawo upoważnienia nas do przesłania swoich danych osobowych innemu administratorowi w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie, jeżeli przesłanie jest technicznie możliwe.

6. Z powyższych praw, można skorzystać poprzez formularz kontaktowy lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby Administratora, określając uzasadnienie i treść żądania, np. w razie żądania usunięcia danych bądź ich zmiany.

7. Rozpoznanie żądania następuje bez zbędnej zwłoki, w terminie nie później niż 30 dni od dnia doręczenia żądania. Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z powyższych praw, udzielimy Państwu odpowiedzi co do rozpatrzenia żądania, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania.

8. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

III Zakres danych gromadzonych o użytkowniku za pośrednictwem sklepu internetowego oraz sposób ich wykorzystania

 1. Zakres przetwarzania danych zależy od zakresu udzielonej przez użytkownika zgody lub spełnienia innego rodzaju przesłanki legalizującej przetwarzanie danych osobowych. Przesłankami tymi w szczególności są realizacja łączącej nas z użytkownikiem umowy lub marketing własnych produktów, zgodnie z zasadami określonymi w odpowiednich aktach prawnych wskazanych.
 2. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, użytkownik powinien podać dane umożliwiające jego identyfikację oraz kontakt z nim tj. co najmniej imię, nazwisko, adres e-mail. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne i zależne od woli osoby udzielającej zgody na ich przetwarzanie.
 3. W przypadku niektórych produktów i usług konieczne może stać się podanie bardziej szczegółowego zakresu danych osobowych. W takim przypadku cele przetwarzania zostaną wskazane jednocześnie wraz z odpowiednim formularzem służącym do zarejestrowania odpowiednich danych osobowych przez użytkownika.
 4. Dane osobowe użytkownika mogą być wykorzystywane w szczególności dla następujących celów:
 • realizacji zamówień,
 • działań marketingowych, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wliczając analizę zachowań i potrzeb użytkowników, analizę rynku,
 • ulepszenia naszej oferty i zawartości sklepu,
 • w innych celach określonych w niniejszej polityce prywatności lub w regulaminie.

5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe mogą być również przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania od nas tych danych.

IV. Ochrona danych osobowych

 1. Informacje o użytkowniku są przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania polskiego prawa, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniach wydanych na jej podstawie. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych. W szczególności dostęp do danych osobowych użytkowników mają dostęp jedynie upoważnione osoby (pracownicy i zleceniobiorcy ADO), którzy są zobowiązani do zachowania tych danych w tajemnicy. Zbiór danych osobowych użytkowników sklepu może służyć do tworzenia bazy danych i jest traktowany jako baza danych osobowych.

V Zmiana polityki prywatności

 1. Rozszerzenie lub zmiana zakresu lub treści świadczonych przez nas usług, a także zmiany przepisów prawnych mogą spowodować, iż konieczne stanie się wprowadzenie zmian do polityki prywatności i plików cookies. Zostaną one oznaczone datą na dzień jej wdrożenia oraz numerem wersji. Zmiany nie wpłyną negatywnie na prawo użytkownika do sprawowania przez niego kontroli nad przetwarzanymi przez nas danymi.