REGULAMIN

Pojęcia użyte w Regulaminie:

 1. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje Zamówienia.
 2. Sklep na www.cerkall.pl – – sklep internetowy dostępny pod adresem
  https://www.cerkall.pl/sklep/ .
 3. Towar – produkty dostępne w sklepie na www. cerkall.pl.
 4. Sprzedawca – Cerkall, Plac 500-lecia 14 95-030 Rzgów, NIP: PL 729-111-47-68, REGON: 473279145

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy na www.cerkall.pl prowadzony jest przez firmę Cerkall, Plac 500-lecia 14 95-030 Rzgów, NIP: PL 729-111-47-68
  REGON: 473279145.
 2. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa prawa i obowiązki Klientów w związku z korzystaniem ze sklepu www.cerkall.pl:
  a) warunki i zasady składania przez Klientów Zamówień drogą elektroniczną na www.cerkall.pl oraz
  b) zasady zawierania umów sprzedaży Towarów na www.cerkall.pl.
 3. Sprzedawca i Klient zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu.

§ 2. Warunki korzystania ze sklepu na www.cerkall.pl

 1. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  a) korzystania ze sklepu na www.cerkall.pl w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania,
  b) korzystania ze sklepu na www.cerkall.pl w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu oraz przyjętymi w zwyczajami,
  c) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w sklepie na www.cerkall.pl w zakresie własnego użytku osobistego.

§ 3. Warunki realizacji Zamówienia

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży Towaru poprzez sklep na www.cerkall.pl należy dokonać wyboru Towaru i złożyć elektroniczne Zamówienie, kierując się wyświetlanymi informacjami.
 2. Złożenie skutecznego Zamówienia możliwe jest po akceptacji niniejszego Regulaminu.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru.
 4. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetli się podsumowanie złożonego Zamówienia.
 5. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, chyba że z informacji tej jednoznacznie wynika, że towar jest niedostępny i złożenie Zamówienia nie jest możliwe.
 6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 7. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje potwierdzenie Zamówienia na podany adres e-mail.

§ 4. Ceny i promocje

 1. Ceny Towarów w sklepie na www.cerkall.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Nie zawierają kosztów przesyłki.
 2. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena Towaru podana w Koszyku w chwili składania Zamówienia przez Klienta w sklepie na www.cerkall.pl.
 3. Zamówienia składane w ramach obowiązujących promocji są realizowane z uwzględnieniem rabatów wynikających z warunków konkretnej promocji w chwili składania Zamówienia.

§ 5. Formy płatności i dostawy

 1. Zapłaty za zamówiony Towar można dokonać:
  a) przelewem na rachunek (przedpłata): rachunek i dane do przelewu Klient otrzymuje na podany adres e-mail – w przypadku braku wpłaty w terminie 14 dni Zamówienie zostaje anulowane.
  b) płatnością gotówkową bezpośrednio przy odbiorze przesyłki.
 2. Zamówienia realizowane są w ciągu trzech dni roboczych, po wpłynięciu płatności na konto.
 3. Zamówienia złożone do godz. 10.00 wysyłane są tego samego dnia.
 4. Przesyłki dostarczane są za pośrednictwem  firmy kurierskiej DHL.
 5. Na prośbę Klienta zamówiony towar wysyłany jest wskazaną przez niego firmą kurierską.
 6. Możliwy jest odbiór osobisty w siedzibie CERKALL w Rzgowie, Plac 500-lecia 14, w godzinach 9:00–16:00.
 7. Sprzedawca wystawia faktury VAT. Faktura dołączona jest do przesyłki.
 8. Informacja o kosztach dostawy dostępna jest w trakcie jego składania.
 9. Przy odbiorze przesyłki z Towarem, Klient powinien sprawdzić przesyłkę, a w szczególności jej opakowanie. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub samego opakowania, Klient może odmówić odbioru przesyłki i powinien zwrócić się do jej dostawcy o sporządzenie protokołu szkody.
 10. Klient będący podatnikiem podatku VAT powinien w trakcie składania Zamówienia podać swoją firmę, adres oraz numer identyfikacji do celów podatkowych.

§ 6. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, tj. dokonujący zakupów Towarów niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zarobkową, może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 (słownie: czternastu) dni.
 2. Wskazany w punkcie powyżej termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Towaru. Datą wydania Towaru jest data jego odbioru przez Klienta lub data jego doręczenia przez operatora pocztowego lub kuriera. Dla zachowania wskazanego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego terminem.
 3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia, Klient powinien złożyć Sprzedawcy jednoznaczne oświadczenie o skorzystaniu z tego prawa np. za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej.
 4. W razie skorzystania z prawa odstąpienia Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Do czasu zwrotu Towaru Klient odpowiada za zniszczenie i uszkodzenie Towaru lub inne zmniejszenie jego wartości, chyba że było to niezbędne do zbadania charakteru, cech lub funkcjonalności Towaru.
 5. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres: Cerkall, Plac 500-lecia 14
  95-030 Rzgów
 6. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient.
 7. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu zwrotu Towaru, nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi uiszczoną kwotę obejmującą cenę Towaru oraz koszt wysyłki Towaru do Klienta. Zwrot pieniędzy zostanie dokonany tym samym sposobem, jak wybrana przez Klienta forma płatności przy składaniu Zamówienia.

§ 7. Dane osobowe

 1. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niepodanie niektórych, oznaczonych w formularzach danych może uniemożliwić realizację Zamówienia.
 2. Dane osobowe Klienta, w szczególności imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, nr rachunku bankowego przetwarzane są:
  a) w zakresie niezbędnym do realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych przez Klienta Zamówień;
  b) w celu rozpatrywania składanych przez Klienta reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu Towaru);
 3. Administratorem danych jest Cerkall, Plac 500-lecia 14 95-030 Rzgów. Administrator danych informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych każdemu Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, w trybie reklamacji (par 8 regulaminu).
 4. Administrator danych dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć dane Klienta lub innej osoby fizycznej korzystającej ze sklepu na www.cerkall.pl i ochronić je przed działaniami osób trzecich stosując niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i sklepu na www.cerkall.pl w celu ochrony danych. Podjęte przez Administratora działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli Klient lub inna osoba fizyczna korzystająca z Serwisu nie zachowa zasad bezpieczeństwa. W szczególności Klient musi zachować w poufności login i hasło i nie udostępniać ich osobom trzecim.

§ 8. Reklamacje, postanowienia końcowe

 1. Reklamacje Klient może zgłaszać pisemnie na adres Cerkall.pl lub mailowo na adres: cerkall@cerkall.pl.
 2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.
 3. Sprzedawca rozpozna reklamację niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 14 dni od jej złożenia.
 4. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady fizyczne i prawne zakupionego Towaru. Jeśli Klient ma miejsce zwykłego pobytu w Polsce, odpowiedzialność tę reguluje art. 556 i następne ustawy – Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z2014 r. Nr 121 ze zm.).
 5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie sklepu na www.cerkall.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.